Nolikums

Pludmales volejbola čempionāts

LATVIJAS PLUDMALE”
Vīriešiem
2018

NOLIKUMS


1.MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1  Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Latvijā.

1.2  Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.

1.3  Paplašināt sportista laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā.

1.4  Noskaidrot 2018. gada vasaras sezonas, pludmales volejbola labākās komandas vīriešu konkurencē, pludmales volejbola čempionātā „LATVIJAS PLUDMALE”.

2.VIETA UN LAIKS

2.1  Pludmales volejbola čempionāts „LATVIJAS PLUDMALE” risināsies no 2018.gada 26.maija līdz 2018. gada 18.augustam, Latvijas  pilsētās, attiecīgi:

1.posms Saldus 26.05.2018

2.posms Kolka 16.06.2018

3.posms Ventspils 14.07.2018

4.posms Talsi 04.08.2018

3.SACENSĪBU VADĪBA

3.1   Pludmales volejbola čempionātu „LATVIJAS PLUDMALE” organizē biedrība „Latvijas Pludmale”, sadarbībā ar norises vietu sporta organizatoriem.

3.2   Čempionātu vadība:

Mārtiņš Kirsānovs tel. 20228873. e-pasts martins@latvijaspludmale.lv

 Gints Sedols tel. 29884848. e-pasts gints@latvijaspludmale.lv


4.SACENSĪBU DALĪBNIEKI

4.1  Vīrieši

4.2  Čempionātā var piedalīties visi pludmales volejbola interesenti.

4.3  Čempionātā dalībnieku vecums netiek ierobežots.

4.4           Čempionātā aizliegts startēt komandai, kur abi komandas spēlētāji ir Latvijas čempionāta reitingā labāko TOP 10.

4.5  Komandas sastāvā drīkst piedalīties tieši divi spēlētāji.

5.REĢISTRĒŠANĀS

5.1    Pieteikšanās čempionātam notiek elektroniski, aizpildot elektronisko anketu.

5.2    Anketa pieejama mājas lapā www.latvijaspludmale.lv

5.3    Dalība čempionāta posmā tiek apstiprināta tad, kad komanda veic pilnu maksājumu sacensību dienā. 

5.4    Reģistrācija iespējama līdz pulksten 17.00 dienu pirms konkrētā posma.

5.5   Sacensību dienā:

5.5.1. Dalībnieku ierašanās (atzīmēšanās reģistrēto dalībnieku sarakstā) no pulksten 9.20 - 9.50

5.5.2. Tehniskā sanāksme 9.50

5.5.3. Sacensību sākums 10.00


6.FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI

6.1  Dalības maksa 20 EUR no komandas. Kas tiek samaksāta sacensību dienā, pie sekretariāta. 

 

6.2   Lai startētu pludmales čempionātā „Latvijas Pludmale” dalībniekiem obligāti jāiegādājas spēlētāju krekls, kurš šajā gadījumā funkcionē kā dalībnieku Licence, kas derīga uz visu attiecīgā gada sezonu un spēlētājiem dod piederību čempionātam.

6.3   Viena spēlētāja krekla izmaksas 10 EUR

6.4  Pārējos izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās (transports, ēdināšana, naktsmītnes), dalībnieki apmaksā paši.

 

 7. IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA

7.1  Pludmales volejbola čempionāts „LATVIJAS PLUDMALE” norit pēc starptautiskajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem.

7.2  Katrā posmā komandas tiks sadalītas pa grupām, vadoties pēc iepriekšējo posmu rezultātiem (reitinga).

7.3  Komandas, kuras nav startējušas pludmales volejbola čempionātā „Latvijas pludmale” , tiks ielozētas kādā no grupām. 

7.4  Beidzoties grupu spēlēm vienādu punktu skaitu gadījumā vietu noteiks:

- starp 3 un vairāk komandām

§         pēc savstarpējo spēļu setu punktu attiecības

§         pēc visu grupas spēļu setu punktu attiecības

§         pēc savstarpējo spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;

§         pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;

 

7.5  Katra posma izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis vai organizatori, ņemot vērā pieteikušo komandu skaitu.


 

 8.SPORTA FORMAS

8.1  Sacensībās komandai jāspēlē vienādās formās (vienādos kreklos un šortos), bez krekliem spēlēt nav atļauts. Sacensībās organizators nodrošina sporta kreklus, kuri jānopērk pirms attiecīgā posma, ja tāds vēl nav, spēlētājiem tajos obligāti jāspēlē. 

8.2 Spēlētājs nedrīkst spēlēt cita spēlētāja kreklā, ja organizatoriem rodas aizdomas par nepatiesu informāciju sniegšanu sacensību organizatoriem, tad galvenais tiesnesis ir tiesīgs pieprasīt spēlētāja identifikācijas dokumentu ( pasi vai ID karti ). 

 9.BUMBAS

9.1  Sacensībās tiek spēlēts ar oficiālajām FIVB apstiprinātajām pludmales volejbola bumbām MIKASA VLS 300. Organizatori nodrošina tikai ar spēļu bumbām, iesildīšanās laikā bumbas nodrošina paši spēlētāji.

 

10.STRĪDUS SITUĀCIJAS

            10.1 Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi.

            10.2 Strīdus situāciju gadījumā organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu,kurš nav apstrīdams un stājas spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

11.MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Par savu veselības stāvokli katrs sacensību dalībnieks atbildīgs personīgi!

11.1         Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.

12.APBALVOŠANA

12.1 Katra posma 1-3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar pārsteiguma balvām un naudas balvām no čempionāta atbalstītājiem..

13.1 REZULTĀTI

13.1         Čempionāta nolikums, kalendārs, grafiki, bildes, video, rezultāti, būs pieejami mājas lapā www.latvijaspludmale.lv

 

 14.AIZLIEGUMI

14.1         Čempionāta sabraukuma laikā, sacensību norises vietā kategoriski aizliegts lietot apreibinošas vielas, piemēram, alkoholu, narkotikas u.c. apreibinošas vielas.

14.2         Ja netiek ievērots punkts 14.1, tad komanda tiek izslēgta no attiecīgā dienas posma un tiek liegta iespēja startēt atlikušos čempionāta posmos.

 

 

 

 15.SODA SANKCIJAS

15.1 Ja komanda ir piereģistrējusies kādam no čempionāta posmiem un bez iepriekšējas brīdināšanas neierodas uz sacensībām, komandai nākamajā posmā dalības maksa 40 EUR.

15.2 Ja komanda sacensību dienā izstājas no sacensībām, tad attiecīgai komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums, un par atlikušajām un jau izspēlētajām spēlēm tiek piešķirts 0 punkti.

15.3 Samaksātā nauda par dalību sacensībās netiek atgriezta.

15.4 Komandas neierašanās uz spēli, bez iepriekšēja brīdinājuma, tiek piešķirti tehniskie zaudējumi par attiecīgajām spēlēm.

15.5 Ja komanda uz spēli ierodas bez sporta formas, komanda netiek pielaista pie spēlēm.


 16. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

16.1 Biedrība "Latvijas pludmale", kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.

16.2 Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieku vārdu, uzvārdu dzimumu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

16.3 Publiski redzamajās izspēles tabulās, rezultātos ir redzams dalībnieku vārds, uzvārds. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to ir jāinformē sacensību organizatori. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos, dalībnieks tiks atzīmēts, kā "Anonīms". Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dienā.

16.4 Jebkurā brīdī sacensību  dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savos persona datos.

16.5  Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām publicēšanai Latvijas mediju portālos un sociālos tīklos.

16.6 Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, kas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties sūtot savas vēlmes sacensību organizatoriem uz e-pastu. 

Latvijas pludmale
Reitinga punktu skala

Reitinga punktu atspoguļojums:

1.vieta – 200 punkti

2.vieta – 184 punkti

3.vieta – 168 punkti

4.vieta – 152 punkti

5.-8.vieta – 136 punkti

9.-16.vieta – 120 punkti

17.-24.vieta – 104 punkti

25.-32.vieta – 88 punkti

33.-40.vieta – 72 punkti

41.-48.vieta – 56 punkti

Vienas vietas vērtējums:

1.vieta – 100 punkti  

2.vieta – 92 punkti  

3.vieta – 84 punkti 

4.vieta – 76 punkti 

5.-8.v –  68 punkti 

5.-8.v –  68 punkti

5.-8.v –  68 punkti

5.-8.v –  68 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

9.-16.v - 60 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

17.-24.v - 52 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti

25-32.v - 44 punkti